Aspirin pro edém

autor: Dr. med. EK Alyokhin

Již dlouho se používá pro horečku k použití vrbové kůry, z níž byl izolován glykosidový salicin v roce 1827, který se stal zdrojem kyseliny salicylové. V roce 1860 byla tato kyselina syntetizována a její sodná sůl, salicylát sodný. Byla stanovena schopnost salicylátu sodného snížit horečku a snížit příznaky zánětu u pacientů s revmatismem. Za tímto účelem se lék někdy používá v našich dnech.

V roce 1899 byla do lékařské praxe zavedena kyselina acetylsalicylová (ASA), známá jako aspirin.

ASA, při zachování terapeutických vlastností salicylátu sodného, ​​způsobuje méně vedlejších (nežádoucích) účinků, proto je pacienty lépe snášen. V průběhu století patřila droga mezi nejpoužívanější drogy na světě. Jeho světová produkce dosahuje desítek tisíc tun ročně.

Po mnoho desetiletí se věřilo, že aspirin má tři hlavní účinky: protizánětlivé, antipyretické a méně výrazné anestetikum. Tato triáda účinků charakterizuje třídu nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), kde kromě aspirinu a jiných salicylátů existují známé léky různé chemické struktury (ortofen, indomethacin, butadion atd.). Steroidní protizánětlivé léky zahrnují přípravky kůry nadledvin, jako je hydrokortison, prednisolon.

Jak jsou tyto účinky aspirinu realizovány, nebo, jak říkají odborníci na farmakologický výzkum, jaké jsou mechanismy působení? Jsou komplexní, vzájemně provázané a stále nedostatečně studované [1, 2].

Druhá, exsudativní fáze zánětu, charakterizovaná uvolňováním kapalné části krve cévní stěnou, která vede k otoku tkáně, je nejvýrazněji potlačena. Aspirin snižuje tvorbu a účinek na cévy zánětlivých mediátorů [3], jako je histamin, bradykinin, hyaluronidáza, prostaglandiny. Výsledkem je snížení propustnosti cév a snížení exsudace. Salicyláty porušují syntézu ATP, zhoršují dodávku energie zánětlivého procesu (citlivého na nedostatek energie), zejména migrace leukocytů. Stabilizační účinek na buněčné lysozomové membrány zabraňuje uvolňování agresivních lysozomálních enzymů a tím snižuje destruktivní účinky v zánětlivém zaměření. Je zajímavé, že aspirin potlačuje zánětlivý edém končetin experimentálních zvířat, když je zaveden do laterální komory mozku, což indikuje vliv na centrální mechanismy regulace periferního zánětu.

Hlavní úloha při realizaci protizánětlivého účinku aspirinu, stejně jako všech NSAID, je však věnována schopnosti inhibovat biosyntézu jednoho z hlavních zánětlivých mediátorů - prostaglandinů (PG). Tyto endogenní biologicky aktivní látky jsou produkty přeměny kyseliny arachidonové a vznikají v různých buňkách těla pod vlivem enzymu cyklooxygenázy (COX), který je blokován aspirinem. Kyselina arachidonová se uvolňuje z membránových fosfolipidů za použití fosfolipázy A2.


Obr. 1. Obecné schéma biosyntézy prostaglandinů

Mechanismus inhibice COX aspirinu a jiných NSAID však není stejný. Aspirin, kovalentně vázající se na aminokyselinový zbytek serin v molekule enzymu, jej nevratně inhibuje. Výsledkem jsou sterické překážky pro připojení substrátu (kyseliny arachidonové) k aktivnímu centru COX. Na rozdíl od aspirinu voltarenu, ibuprofen a další NSAIDs váží COX reverzibilně. V zánětlivé tkáni se tvoří převážně PGE.2 a CHZO2. Působí na samotnou cévní stěnu a zvyšuje vliv jiných zánětlivých mediátorů: histamin, bradykinin, serotonin.

V souvislosti se studiem imunitních mediátorů - imunocytokinů se otevírají nové možnosti v regulaci zánětů. Bylo zjištěno, že aspirin inhibuje expresi genu nádorového nekrotického faktoru (TNF-a). Mimo jiné aktivuje neutrofily a makrofágy, které mohou podporovat zánět. Existují údaje o omezení produkce IL-1, které spolu s aktivací makrofágů a neutrofilů mají vlastní prozánětlivou schopnost - indukují syntézu proteinů akutní fáze. Vlivem pozdního, proliferativního stadia zánětu aspirin inhibuje tvorbu granulomů (zánětlivý růst pojivové tkáně ve formě uzlíku nebo hlízy), zejména charakteristický pro revmatismus. Předpokládá se, že tento účinek je spojen s eliminací účinků serotoninu a bradykininu stimulujících fibroblasty.

Jak bylo nedávno prokázáno, metabolit lipoxinu kyseliny arachidonové (LH) A4 (kyselina trihydroeikosotetraenová) významně přispívá k terapeutickému účinku aspirinu na zánět. Je generován různými typy buněk, včetně aktivních účastníků zánětlivého procesu, neutrofilů a makrofágů. Výchozím bodem při indukci syntézy (LH) A4 je acetylace aspirinu COX. Bylo zjištěno, že lipoxiny regulují buněčné reakce zánětu a imunity. Bylo zejména prokázáno, že lipoxiny dramaticky inhibují uvolňování IL-8, což způsobuje zrychlené zrání, chemotaxi, transendotheliální migraci, aktivaci neutrofilních leukocytů a také aktivuje makrofágy a T-lymfocyty.

Antipyretický účinek je zjevně také spojen s inhibicí syntézy GHG. NSAID a aspirin mezi nimi neovlivňují normální nebo zvýšenou přehřátí tělesné teploty. Další stavy vyplývají z infekčních onemocnění. Endogenní pyrogeny, především IL-1, se mobilizují z leukocytů a zvyšují hladinu PGE v termoregulačním centru umístěném v hypotalamické oblasti mozku.2. Výsledkem je normální poměr iontů Na + a Ca2 +. který mění aktivitu neuronů teplotně řízených mozkových struktur. Výsledkem je zvýšení výroby tepla a snížení přenosu tepla. Potlačení tvorby PGE2 a tím obnovení normální aktivity neuronů, aspirin snižuje tělesnou teplotu. K poklesu teploty dochází v důsledku zvýšení přenosu tepla v důsledku expanze kožních cév, ke kterému dochází na povel z termoregulačního centra. V současné době, na základě konceptu ochranné role rostoucí teploty, je zřídka specificky snížena. Toho je obvykle dosaženo v důsledku vystavení kauzativnímu faktoru (nejčastějším stavem je zničení původce infekčního procesu antibiotiky).

Děti však mají předepsané antipyretické léky při teplotě 38,5–39 ° C, což porušuje celkový stav těla, a děti s kardiovaskulární patologií a náchylnými k záchvatům při teplotě 37,5–38 ° C. Současně se bere v úvahu, že u dětí s virovými infekcemi (chřipka, akutní respirační infekce, plané neštovice) je aspirin spojen s rozvojem Rayova syndromu, který je charakterizován poškozením mozku a jater a často vede k smrti. Pediatri proto používají ibuprofen, naproxen a zvláště často paracetamol.

Mechanismus analgetického (analgetického) účinku se skládá ze dvou složek: periferní a centrální.

Je známo, že PG (PGE)2. PGF2a. CHZO2 ), mající střední vnitřní schopnost vyvolat pocit bolesti, významně zvyšuje citlivost (senzibilizaci) zakončení nervového vlákna na různé vlivy, včetně zánětlivých mediátorů - bradykininu, histaminu atd. Porušení biosyntézy PG vede ke zvýšení citlivosti bolesti, zejména během zánětu.. Centrální složka, možná také spojená s inhibicí syntézy GHG, spočívá v inhibici vedení impulsů bolesti podél stoupajících nervových drah, zejména na úrovni míchy. Ve srovnání s jinými NSAID je analgetický účinek salicylátů spíše slabý.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kombinace protizánětlivých, analgetických a antipyretických vlastností jediného léčiva nemůže být považována za náhodnou, protože účinky samotných PG, jejichž vliv na tvorbu je hlavním účinkem aspirinu a jiných NSAID, je mnohostranný.

Aspirin a kardiovaskulární onemocnění

Použití aspirinu při některých kardiovaskulárních onemocněních, zejména při ischemické chorobě srdeční (ICHS), je založeno na jeho schopnosti uplatňovat antitrombotický účinek, který se projevuje při prevenci tvorby krevních sraženin - trombózy. Krevní sraženina, krevní sraženina různé hustoty, vytvořená v cévách, může bránit nebo úplně zablokovat průtok krve v cévě, což vede k narušení krevního zásobení (ischémie) odpovídajícího orgánu nebo jeho části. V závislosti na stupni ischémie, možnosti kompenzace nedostatku zásobování krve v důsledku sousedních cév, významu orgánu, důsledky pro organismus se mohou měnit až do fatálního infarktu srdce nebo mozku. Trombus nebo jeho fragment se může uvolnit, pohybovat se krevním oběhem a blokovat další cévu (embolii) s podobnými důsledky.

Zvýšená tendence k trombóze proto hraje v průběhu mnoha kardiovaskulárních onemocnění mimořádně důležitou roli. Stejně tak je zřejmá naléhavá potřeba antitrombotik. Existují tři skupiny takových léčiv: fibrinolytické, antikoagulační a protidestičkové nebo protidestičkové látky. Fibrinolytika jsou určena pouze k rozpuštění již vytvořené krevní sraženiny. Aktivně se používají antikoagulancia, léky snižující srážlivost krve. Vyžadují však pečlivou kontrolu srážlivosti krve, protože při předávkování mohou způsobit nebezpečné krvácení. Nejpoužívanější protidestičkové léky, mezi nimiž je nesporným lídrem náš přítel aspirin.

Destičky, endothelium a trombóza

Tvorba krevní sraženiny je výsledkem komplexní interakce mezi složkami cévní stěny, krevních destiček a bílkovin plazmy koagulačních a antikoagulačních systémů krve [5]. Destičky nejsou schopny usazovat se na intaktním endotelu, což je vrstva zploštělých buněk lemujících stěny krve a lymfatických cév. Pokud je však narušena integrita endoteliální vrstvy, snadno se drží na subendotheliálních strukturách, zejména na kolagenu (adhezi), což je zajištěno přítomností glykoproteinových receptorů na membránách destiček. Zároveň destičky uvolňují některé látky, včetně adenosintifosfátu (ADP) a tromboxanu, které jsou silnými agregáty. Výsledkem je úzká akumulace krevních destiček s tvorbou fibrinogenových můstků mezi nimi (agregace). Existuje další uvolňování ADP a thromboxanu, aktivace neaktivních buněk, vzrůstající hmotnost krevních destiček (fenomén sněhové koule), trombu krevních destiček. Enzymy, vazoaktivní peptidy jsou uvolňovány z granulí krevních destiček, zvyšují se faktory srážení krve, zvyšuje se srážení krve, proteiny srážení impregnují trombocyty krevních destiček, jeden z nich, fibrinogen, je transformován do fibrinu, čímž vzniká hustota krevních sraženin, tvorba krevní sraženiny je dokončena.

Dva nejdůležitější účastníci těchto událostí jsou tromboxan a prostacyklin (CHZO)2 ), které vznikají z kyseliny arachidonové pod vlivem COX, tromboxanu - v destičkách, prostacyklinu - v endotelových buňkách. Ale jejich účinky jsou antagonistické: prostacyklin rozšiřuje cévy a inhibuje agregaci krevních destiček, tromboxan působí opačně (obr. 2). Tyto účinky jsou realizovány prostřednictvím dobře známého přenosu mediátoru (messenger) do buňky, cAMP [6]. Prostacyklin zvyšuje obsah cAMP, který udržuje Ca2 + ve vázaném stavu, což vede k inhibici adheze a agregace krevních destiček, stejně jako ke snížení jejich uvolňování tromboxanu. Pod vlivem tromboxanu naopak klesá hladina cAMP v destičkách.

Obr. 3. Způsoby metabolismu kyseliny arachidonové v destičkách a endotelových buňkách a místo aplikace účinku aspirinu.

Intaktní endotel produkující prostacyklin nepřitahuje destičky. Existují i ​​další vysvětlení. Endoteliální buňky a destičky mají negativní náboj a navzájem se odpuzují. Takzvaný relaxační faktor závislý na endotelu, syntetizovaný endotelovými buňkami, jako je prostacyklin, inhibuje adhezi a agregaci krevních destiček. Nakonec je na povrchu endotelových buněk lokalizován enzym ADPáza, který ničí silný aktivátor destiček ADP (který je tvořen AMP, naopak inhibuje adhezi a agregaci krevních destiček) [5]. Když se vytvoří defekt v endotheliu (například v důsledku aterosklerózy), nahé subendoteliální tkáně postrádající tyto faktory se stávají atraktivními pro destičky.

Aspirin, jako antitrombotické činidlo

Aspirin nevratně acetyluje COX krevních destiček, které jsou bez jaderné syntézy schopny syntetizovat nové molekuly tohoto enzymu, podobně jako jiné proteiny. Výsledkem je, že tvorba metabolitů kyselinou arachidonovou, včetně tromboxanu, je v krevních destičkách ostře potlačována po celou dobu jejich životnosti (do 10 dnů). Nevratnost inhibice COX je základním rozdílem mezi aspirinem a všemi ostatními NSAIDy, které inhibují COX reverzibilně. Proto by musely být předepisovány mnohem častěji než aspirin, což je nepohodlné a plné komplikací.

Aspirin způsobuje antitrombotický účinek. Jak je toho dosaženo? V oběhové soustavě aspirin neběží dlouho, proto má relativně malý vliv na COX cévní stěny, kde pokračuje syntéza prostacyklinu. Navíc endotheliální buňky, na rozdíl od destiček, jsou schopny syntetizovat nové molekuly COX. Převládající účinek na COX krevních destiček je však zajištěn použitím malých dávek aspirinu - asi 50–325 mg denně, což je podstatně méně než dávky používané pro zánět (2,0–4,0 g denně) a samozřejmě bezpečněji. Aspirin má další užitečnou vlastnost: být antagonistou vitamínu K inhibuje syntézu trombinu v játrech, předchůdce srážení krve.

Aspirin je dlouhodobě předepisován tromboflebitidou, poruchami mozkové cirkulace a zejména prevencí tromboembolických komplikací ICHS a infarktu myokardu. Aspirin je nezbytný pro prevenci trombózy při operacích na srdci a cévách. S nepříznivým průběhem těhotenství se často vyskytuje hypertenze, která se může proměnit v preeklampsii (bolesti hlavy, poruchy zraku, otoky, křeče). Základem těchto komplikací je nadprodukce tromboxanu s nedostatkem prostacyklinu. Přebytek tromboxanu způsobuje hyperaggregaci krevních destiček a cévní spazmus. Proto je prevence preeklampsie úspěšně prováděna s aspirinem, zejména jeho dlouhodobě působícími dávkovými formami.

Nedávné studie ukazují nové aspekty příznivých účinků aspirinu na kardiovaskulární onemocnění. Je známo, že kyslíkové radikály vznikající během peroxidace lipidů, stejně jako aktivovaných neutrofilů a makrofágů, jsou důležitým faktorem ovlivňujícím endothelium. Bylo zjištěno, že aspirin chrání endotel před takovým poškozením, které je spojeno se zvýšenou syntézou cytoprotektivního proteinu feritinu, který pohlcuje ionty železa, hlavního katalyzátoru pro tvorbu kyslíkových radikálů z cytosolu. Je zajímavé, že jiné NSAID nemají tuto vlastnost. Aspirin indukuje tvorbu NO syntetázy a zvyšuje tak produkci NO, nejdůležitějšího faktoru v expanzi krevních cév a zlepšení jejich průtoku. Tyto účinky jsou užitečné při různých kardiovaskulárních onemocněních. Při ateroskleróze úspěšně doplňují známou schopnost aspirinu zpomalit tvorbu aterosklerotických plaků, chránících lipoproteiny o nízké hustotě před oxidací.

Aspirin je široce používán k léčbě nejen revmatických onemocnění, ale také zubů a bolestí hlavy, migrén, neuralgie a některých dalších patologických stavů doprovázených zánětem, bolestí a vysokou horečkou.

Naneštěstí, porušení syntézy GHG, která je základem terapeutického účinku, způsobuje hlavní nežádoucí účinky aspirinu - tvorbu žaludečních vředů a toxických účinků na ledviny. Důvodem je to, že během blokády COX, současně s inhibicí syntézy škodlivých prozánětlivých GHG, dochází ke snížení prospěšných GHG, zejména chrání žaludeční sliznici před poškozujícími faktory a především z kyseliny chlorovodíkové produkované žaludkem. Tyto komplikace byly pochopitelně vnímány jako nevyhnutelné. Nedávno však v průběhu hloubkové studie mechanismu účinku aspirinu bylo zjištěno, že COX má dvě izoformy: COX-1 a COX-2. COX-1 je strukturní enzym, který provádí syntézu PGs, které regulují normální (fyziologické) funkce různých buněk, zatímco COX-2 je aktivován prozánětlivými stimuly a tvoří PGs, které se podílejí na vývoji zánětlivého procesu. Ilustrativní a zdaleka ne jediný příklad, kdy lék působí jako nástroj pro studium základních jevů.

Léčiva aspirin a aspirin blokují jak COX-2, tak COX-1, což vysvětluje povahu vedlejších účinků. Objev izoforem COX představuje teoretický základ pro tvorbu protizánětlivých léčiv zásadně nových typově selektivních blokátorů COX-2, a proto je zbavuje závažných vedlejších účinků, které jsou pro ně typické. Tyto látky již byly získány, podstupují klinické studie [4].

V souvislosti s nedávným objevem antiproliferativního účinku (inhibice buněčné proliferace) na sliznici tlustého střeva se intenzivně zkoumá účinnost použití aspirinu při léčbě kolorektálního karcinomu [4], který exprimuje COX-2. Na základě zapojení zánětlivé složky do vývoje Alzheimerovy choroby (varianta rychlého vývoje demence u starších osob) je studována možnost použití NSAID při léčbě.

Vzhledem k tomu, že nejčastějším vedlejším účinkem aspirinu je poškození žaludeční sliznice, je pochopitelné jej minimalizovat. Škodlivý účinek aspirinu na žaludek je realizován na dvou úrovních: systémově, která byla již zmíněna výše, a lokální. Lokální účinek je přímý škodlivý účinek na sliznici žaludku, protože látka, špatně rozpustná ve vodě a kyselém obsahu žaludku, se sráží v záhybech sliznice.

Lokální dráždivý účinek, zejména u běžných tablet ASA, může být významně oslaben zakrytím tablet povlakem, který se rozpouští pouze ve střevech. Mikroenkapsulované tablety mají podobný účinek. Je pravda, že absorpce léčiva je zpožděna, což však nezáleží na antiagregačním účinku. Rychlý a výraznější účinek při současném snížení rizika poškození žaludku poskytuje rozpustné tablety, které obsahují speciální látky, které zvyšují rozpustnost ASA ve vodě. Ale v žaludku (pH 1,5–2,5) může část solutu rekrystalizovat. Aby se tomu zabránilo, tablety obsahují látky s pufrovacími vlastnostmi - hydrogenuhličitan sodný, citrát sodný a další Komplexní sloučeniny ASA s dobrou rozpustností ve vodě se získají. Lysin acetylsalicylát (léky aspizol a laspal) se podávají intravenózně a intramuskulárně. Vyvinuté transdermální formy ASC jsou velmi slibné - ve formě náplasti aplikované na kůži. Tato dávková forma podle předběžných údajů poskytuje nejen dlouhodobý příjem léčiva do systémového oběhu a snížení vedlejších účinků na žaludek, ale také relativně selektivní inhibici COX destiček při zachování syntézy prostacyklinu.

Se zavedením nových NSAID do lékařské praxe, v současné době používané léky samozřejmě ztratí svůj význam, ale ne aspirin s jeho jedinečným rozsahem. Aspirin s jistotou chodí do XXI století, ve druhém století sloužící léku, odhalující všechny nové aspekty jeho biologické aktivity. Je zaslouženě vůdcem všech drog. Každý rok se počet publikací věnovaných aspirinu na světě pohybuje kolem tisíců. Historie aspirinu je mimořádně poučná v tom, jak nové myšlenky a nové metodologické přístupy umožňují získat velmi důležité výsledky s velmi starým předmětem studia.

Literatura
1. Mashkovsky M.D. Léky: Ve 2 tunách. Kharkiv: Torsing, 1998. V.1.
2. Sigidin Ya.A. Schwarz G.Ya., Arzamastsev A.P. Lieberman S.S. Léková terapie zánětlivého procesu. M. Medicine, 1988. 240 str.
3. Abelev G.I. Zánět // Soros Educational Journal. 1996. № 10. P. 28–32..
4. Nasonov E.L. Lebedeva O.V. // Novinky z lékárny a medicíny. 1996. č. 1. P. 3–8..
5. Sidorenko B.A. Preobrazhensky DV Kardiologie. 1996. V. 36, č. 1. P. 68–83..
6. Filippov P.P. Jak jsou přenášeny externí signály uvnitř buňky // Soros Educational Journal. 1998. № 3. S. 28–34..

O autorovi:
Evgeny Konstantinovich Alekhin. Doktor lékařských věd, profesor, odpovídající člen Ruské akademie přírodních věd, vedoucí. Katedra farmakologie, Bashkir State Medical University. Hlavní vědecké zájmy jsou imunologická farmakologie. Autor více než 180 vědeckých prací a vynálezů, tři monografie.

http://www.otekstop.ru/raznoe/8709-aspirin-pri-otekah.html

10 situací, kdy vám pravidelný aspirin (kyselina acetylsalicylová) ušetří

Už jste někdy hádal, že aspirin může být použit nejen k úlevě od bolesti? Tento lék, který lze zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu, má několik úžasných vlastností, které mnoho lidí nemá podezření.

Shromáždili jsme 10 způsobů použití kyseliny acetylsalicylové, což může být užitečné pro každého.

1. Pomáhá bojovat s akné

Díky svým protizánětlivým vlastnostem aspirin redukuje akné a zklidňuje pokožku. Musíte rozdrtit 2-3 tablety (je důležité, aby byly nepotažené) a smíchejte s citronovou šťávou. Naneste směs na pupínek, přidržte asi minutu, pak opláchněte. Tuto pastu nelze použít před vystavením slunci.

2. Uvolňuje svědění z bodnutí hmyzem

Také aspirin pomůže snížit otok a svědění způsobené kousnutí komárů. Navlhčete pilulku vodou na pastu, naneste ji na sousto a několik minut přidržte.

3. Snižuje póry na obličeji

Aspirin normalizuje vylučování mazových žláz, čímž snižuje velikost pórů, kůže se stává zářivou a hladkou. Zde je maska, jejíž příprava netrvá déle než pět minut: 7 tablet s aspirinem bez skořápky 3 lžíce přírodního jogurtu nebo kyselé smetany 1 lžíce medu.

4. Eliminuje lupy

Lupiny nejenže vypadají špatně, ale také způsobují nepohodlí způsobené svěděním. Chcete-li se ho zbavit, musíte rozdrtit dvě tablety aspirinu a smíchat s množstvím šamponu, které máte dostatek na to, abyste si umyli vlasy.

5. Působí jako exfoliant (prostředky pro hluboké čištění kůže)

Kyselina acetylsalicylová zvládá odstranění mrtvých buněk epidermis. Chcete-li připravit exfoliant, jednoduše smíchejte několik tablet aspirinu s vodou. Naneste směs na pokožku, nechte ji několik minut, pak ji masírujte a opláchněte vodou. Pokud máte citlivou pokožku, použijte tento peeling opatrně, může způsobit podráždění.

6. Pomáhá vyrovnat se s mozoly na nohou.

Tyto tablety jsou také schopny měkčí nohy, protože kyselina dokonale odstraňuje odumřelé kůže. Rozdrťte sedm tablet, smíchejte s pastou lžíce citronové šťávy. Naneste směs na nohy, vložte do ohně po dobu 10 minut. Pak jděte pemzou v problémových oblastech.

7. Obnovuje poškozené vlasy.

I vlasy aspirin může mít prospěch. To z nich dělá hladké a lesklé, pomáhá zachovat barvu po barvení. V šálku teplé vody rozpusťte aspirinový blistr.

Po šamponování naneste tuto masku na vlasy. Nechte působit 15 minut a poté opláchněte. Před použitím předchozích tipů doporučujeme konzultovat praktického lékaře nebo dermatologa.

http://dusea.ru/2017/02/10-situacij-v-kotoryx-vas-spaset-obychnyj-aspirin-acetilsalicilovaya-kislota/

Aspirin pro edém

Ve skutečnosti bude kyselina acetylsalicylová pro ženy v tomto období bezpečná pouze tehdy, pokud drogu nezneužívají dlouho. Pro odstranění otoku stačí pít sutru ne více než čtvrtinu pilulky a ne zdržet s trváním příjmu. V každém případě, pokud žena pochybuje o vhodnosti předepisování léku, můžete se vždy poradit s jiným odborníkem, který si vybere šetrnější náhradu (například bylinné čaje s bezpečnými složkami pro těhotné ženy ve vhodných množstvích).

Aspirin pro křečové žíly

Kyselina acetylsalicylová je schopna pomáhat s křečovými dilatacemi dolních končetin díky svým zjevným antitrombotickým vlastnostem. Přínosem tohoto účinku je prevence možného zablokování cév. Kvůli poklesu srážlivosti krve může být kyselina acetylsalicylová skutečně úspěšně použita pro rozšíření křečových nohou a pro prevenci nevratných účinků. Není nutné podrobně vysvětlovat, že zablokování žíly je velmi nebezpečný jev, který vyžaduje neodkladný lékařský zásah. Akutní stav je snazší varovat než bojovat o život pacienta.

Aspirin pro křečové žíly je opravdu užitečný, ale není to ideální lék, má poměrně závažné kontraindikace a seznam možných komplikací. Za prvé, kyselina acetylsalicylová má negativní účinek na celý gastrointestinální trakt, pokud ji pijete na lačný žaludek, pak to nevyhnutelně vyvolá gastritidu nebo ještě horší žaludeční vředy. Pokud dokonce pijete kyselinu acetylsalicylovou, pak ve formě šumivé a ve vodě rozpustné formy (podle typu cizích analogů - Upsarin Upsa, Aspirin C). Tato forma, i když dražší, ale méně poškozuje žaludek a rychleji vstřebává.

Pokud volba s šumivými tabletami nevyhovuje, je lepší rozmělnit běžnou tabletu na několik menších částí a vypít se po jídle s mlékem nebo sladkým a kyselým nápojem. Takové opatření mírně sníží negativní účinek látky. Pokud pacient potřebuje užívat ředící prostředky a aspirin je kontraindikován, pak se svolením lékaře můžete použít jiné skupiny léčiv. Například periferní vasodilatátory zředí krevní jamku (pentoxifylin, kyselina nikotinová), antikoagulant (warfarin, heparin).

Zajímavostí je, že jen málo lidí ví, že křečové žíly lze léčit nejen systémovým použitím, ale i lokálním. Existuje jednoduchý a levný recept, který při aplikaci topicky eliminuje otok, bolest a těžkost nohou. K tomu se smísí 200 ml teplé vody, blistru (10 tablet) kyseliny acetylsalicylové. Směs ve skle se důkladně promíchá, dokud se zcela nerozpustí, a pak se do ní ponoří lékařské bandáže. Gázové obvazy pak musí dostat a zabalit je bolavá noha s křečovými žilami. Taková bandáž by měla být na noze, dokud nebude tekutina na bandážích úplně suchá. Nejjednodušším způsobem je vložit celou vodu do vody a pak ji odmotat a svázat přes nohu.

Kontraindikace

Za prvé, kyselina acetylsalicylová s křečovými žilami je kontraindikována za těchto podmínek:

 • Období těhotenství a laktace (i když naši lékaři někdy předepisují aspirin těhotným ženám v malých dávkách)
 • Přítomnost žaludečních onemocnění spojených s vysokou kyselostí (ulcerace, gastritida)
 • Bronchiální astma (existuje riziko vyvolání atakování udušení)
 • Tendence ke krvácení, nízká krevní srážlivost (aspirin tyto účinky dále posiluje)
 • Věk dětí do 15 let, dna, diabetes mellitus 2. typu, přítomnost selhání ledvin.

V žádném případě byste neměli užívat aspirin v přítomnosti krvácení z rozšířených křečových žil jícnu, jinak to bude mít katastrofální následky.

http://lekhar.ru/bad/vitaminno-mineralnye-kompleksy/acetilsalicilovaja-kislota-pri-otjokah/

Aspirin pro Edema

Unikátní masky na kůži kolem očí - domácí recepty, nákupní nástroje

Abychom odstranili vrásky, naši čtenáři úspěšně používají Biorecin. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Maska kolem očí je nutná, i když je kůže na obličeji mladá a svěží. Faktem je, že kůže kolem očí je velmi křehká a má tloušťku pouze 0,5 mm (kůže obličeje a těla je čtyřikrát silnější). Kromě toho není téměř žádný kolagen a elastin, stejně jako potní a mazové žlázy a dokonce i podkožní tkáň. Takže tato oblast obličeje, jako žádná jiná, není ovlivněna ultrafialovým zářením, chladem a teplem.

A my neustále mrkáme, což také negativně ovlivňuje kůži očních víček. Masky vrásky kolem očí jsou schopny poskytnout plnou ochranu a vytvořit mladistvou pokožku věčnou.

Co jsou schopny

Oční masky pro vrásky nejsou plastickou chirurgií nebo injekcí, takže sotva budou moci drahokamy odstranit. Ale pak jsou bezpečné a nepoškozují výrazy obličeje a nervy obličeje. Kromě toho nejsou kolem očí žádné multifunkční masky proti vráskám: obvykle toto řešení řeší jeden nebo maximálně dva kožní problémy.

Tato léčba však může vyřešit nebo zabránit mnoha problémům s kůží očních víček:

 • Masky zabraňují vysychání pokožky kolem očí a hydratují ji;
 • Vytáhněte a zabraňte ptóze století;
 • Vyživují a omlazují;
 • Hladký;
 • Odlehčete pokožku;
 • Mají lymfodrenážní účinek.

Vaším hlavním úkolem je určit problém. Tím se výrazně usnadní výběr nástrojů nebo přísad pro masky z vrásek kolem očí doma.

Některá základní pravidla aplikace

Aby se pohled stal mladým a jasným, je důležité nejen používat masky, ale také je používat správně.

 1. Takže nejprve studujte složení výrobku, pokud si ho koupíte v obchodě: nemělo by být nic, co by způsobilo alergii. Pokud doma uděláte masku pod očima vrásek, podívejte se na recepty, ve kterých nejsou žádné alergeny. V každém případě je lepší před první aplikací provést testovací masku po dobu pěti minut a zjistit, jak na ni kůže reaguje.
 2. Nejlepší je provést tento postup před spaním. Nenechávejte však nástroj v noci, jinak dojde k otoku.
 3. Před použitím nejen očistěte pokožku a vymyjte všechny líčení z očí, ale také připravte kůži. Můžete ji vydrhnout nejjemnějším peelingovým prostředkem nebo parou: tímto způsobem otevřete póry zde.
 4. Je lepší brát zakoupené masky ne v bankách nebo tubách, ale v baleních určených pro jedno použití.
 5. Nějaké prostředky lépe držet ne více než čtvrt hodiny.
 6. Aplikujte je tak, aby nedošlo k zranění řas a podél masážních linek. Pohyb by měl být jemný a tleskat, prsteny jsou nejvhodnější.
 7. Aplikujte tak, aby nespadl na sliznici očí a očních víček.
 8. Nejlepším lékem na spláchnutí je mléko. Nezapomeňte na houbu. Nezapomeňte na oční krém.
 9. Používejte jednou týdně až dva. Kurz závisí na tom, jak jasně je problém vyjádřen. Obvykle dost tucet postupů. Po čtyřtýdenní přestávce.
 10. I když se ukázalo, že je příliš tekutý, můžete na houby nebo ubrousky dát masku a připevnit je k očím. Hlavní věc je neotevřít oči, když je maska ​​na vás.
 11. Pokud musí být některá ze složek zahřátá, masku neprovádějte okamžitě, nechte ji vychladnout. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení kůže očních víček náchylných k poranění.
 12. Je lepší odložit postup, pokud máte oční víčko poškození nebo podráždění.

Nástroje obchodu

Aby měli účinek, je důležité dodržovat několik dalších pravidel. V první řadě je lepší, když si v kompozici nevyberete výrobky s tekoucími oleji. Dávejte pozor na masku kolem očí hypoalergenní. Nejlepší je koupit takové nástroje v lékárnách nebo značkových kosmetických prodejnách. A konečně je vyzvedněte nejen na základě problému, ale také s ohledem na váš věk.

Mezi nejoblíbenější a nejúčinnější prostředky posledních let, hodnocené odborníky i běžnými dívkami, stojí za zmínku následující:

 • Dopřejte si mary kay. Uklidňující maska, která eliminuje otok a dokonale hydratuje křehkou pokožku kolem očí. Složení - extrakt z okurek, lískových oříšků a heřmánkových výtažků. Nezpůsobuje alergie a neobsahuje žádný tuk. Můžete použít kdykoliv během dne, po deseti minutách odstranit vlhkým ubrouskem.
 • Pěkné oči. Lázeňská maska ​​v podobě obkladu z Thajska. Ochlazuje a zmírňuje podráždění, vyživuje, zmírňuje únavu. Směs obsahuje výtažky z okurky a obilovin, stejně jako eukalyptový olej. Je uložen pouze na zavřených očích.
 • Ošetření Maska Ženšen Kakaové máslo. Izraelská maska ​​z Egomania Professional Collection. Složení - kakaové máslo a ženšenový extrakt.
 • Gold Recoony. Korejské náplasti se zlatem z hydrogelu.
 • Multivitaminová protivrásková oční maska. Maska proti vráskám izraelské firmy Christina. Vyživuje pokožku kolem očí a poskytuje vitamíny.
 • Koláč čerstvý z Choccolatte. Odstraňuje otoky, odstraňuje otlaky a tmavé kruhy, chladí, zmírňuje nejen vrásky, ale také edémy. Dostatečný ekonomický nástroj. Ve složení - různé oleje, jíl, bramborová kaše, rostlinné extrakty.
 • Zelený styl od běloruského výrobce LIV DELANO. Organická maska ​​s rostlinnými oleji a kyselinou hyaluronovou. Ideální pro dehydratovanou a velmi suchou pokožku.
 • SHISEIDO. Multivitaminová maska. Přiměřená cena. Dobré pro nejcitlivější a nejjemnější kůži očních víček. Uvolňuje mimické vrásky.
 • Oči Maska pro ošetření rtů Extrémní pohodlí. Terapeutická maska ​​od Matis. Vhodné pro kůži rtů.
 • Lázeňská maska ​​od LundenIlona. Ve směsi - výtažky z černého rybízu a hořčičného oleje.

Masky doma: nejoblíbenější recepty

Masky pod očima vrásek doma jsou dobré, protože přesně víte, z jakých komponentů je děláte. Alergen v takové masce rozhodně nedáváte. Existuje mnoho variant takových léků, proto je možné řešit jakékoli problémy s pokožkou kolem očí s jejich pomocí. Hlavní věcí je nepoužívat příliš agresivní komponenty.

Maska na chléb

Jeden z nejstarších, ale účinných receptů. Pro přípravu si vezmeme strouhanku a nejvíce tučné mléko. Tuk je důležitý vzhledem k tomu, že takové mléko lépe vyživuje pokožku a eliminuje tak vrásky. Navíc je zde bělící efekt. Chléb potřebuje malý kousek, mléko - půl sklenice. Namočte, otočte do kaše a držte oční víčka čtvrt hodiny. Je důležité, abyste se na řasy nedostali.

Po opláchnutí teplou vodou naneste oční krém na pokožku kolem očí.

Brambory

Také klasický recept. Šťáva z užitečných hlíz bělí, kromě toho je zde mnoho bílkovin, které pomáhají vyhlazovat vrásky kolem očí.

Taková maska ​​je vhodná pro suchou pokožku, která ji oživuje a činí ji zářivou a zároveň odstraňuje jemné vrásky. Lze použít od 30 let. Takže tři brambory na struhadle jsou menší a přidají několik kapek smetany.

Platíme takto:

 1. Maska na bavlněné podložky;
 2. Aplikujeme na oči;
 3. Vymyjeme za čtvrt hodiny;
 4. Použijte krém!

Petržel

Bělí, má detoxikační vlastnosti a čistí sáčky. Kromě toho rychle zvládá vrásky po vystavení slunci. Potřebujeme takovou masku od 20 let.

Pro výrobu petržlenové masky potřebujeme:

 1. Pár lžiček kyselé smetany;
 2. Lžička čerstvé petrželky.

Zelení jsou dobře nakrájení (nebo mletí), smíchaní s kysanou smetanou... A ne v salátu, ale navždy. Dobře otřete a omyjte po 10 minutách. Krém je také potřeba.

Vhodné je také kopr, ale jeho semena jsou potřebná. Dáme je do malých sáčků z gázy a ponoříme je na minutu nebo dvě do teplého mléka. Když je v pohodě, oblékněte si oči a odpočiňte si na třetí hodinu.

Místo kopru, můžete použít všechny stejné petrželky, pouze suché nebo květy heřmánku.

Banán

Vyhlazuje, vyživuje, neguje jemné linie, dokonale hydratuje. Kromě samotného banánu (potřebuje půl šálku) potřebujete máslo (3-5g). Ovoce buďte až do pyré, smíchejte s máslem a bičem. Na očních víčkách držíme třetinu hodiny a nejdřív se umyjeme teplou vodou, pak studenou.

Olejová maska

K přípravě masky na oči potřebujete 50 ml. Přidejte zde o něco méně než lžíce vitamínu E. Naneste s pomocí jemných pats a držet jen pět minut. Tento nástroj lze aplikovat na řasy. Blot po 5 minutách ubrouskem.

Druhá možnost - stejný olej plus citronová šťáva (tři nebo čtyři kapky). Také aplikovaný tleskáním. Po deseti minutách odstraňte všechny stejné ubrousky. Tato maska ​​také bělí pokožku kolem očí.

Ricinový olej proti vráskám není o nic méně účinný. Navíc, pokud dopadne na řasy a obočí, bude to dokonce dobré.

Smíchejte ji ve stejném poměru s broskví a nezapomeňte ji zahřát ve vodní lázni. Za měsíc můžete zapomenout na vrány nohy.

Také tento malý může být smíchán s jedním žloutkem a získat hydratační oční masku. Pro boj s tmavými kruhy lze ricinový olej smíchat se smetanou nebo mlékem.

Je vhodný pro kosmetické ošetření a další oleje, jako jsou mandle nebo hrozny. Nejjednodušší věc, kterou s nimi můžete udělat, je vyříznout bavlněný talíř na dvě poloviny, dát do vybraného oleje a dát pod oči. Udržujte 20-25 minut.

Okurka

Lze jej použít bez jakýchkoli dalších komponent (řezaných a položených na oči), ale je lepší z něj udělat masku:

 • Vyčistíme pár kousků zeleniny;
 • Broušení v mixéru;
 • Přidat sp tsp. citronová šťáva a 15 gramů přírodního jogurtu;
 • Vitamíny podle nálady.

Naneste na bavlněné tampony a na třetinu hodiny naneste na oči. Pomáhá při ochlupení kůže, šetří od ptózy, bělosti a dokonale osvěžuje.

Pro přípravu masky budete potřebovat:

 • Med (15 g);
 • Mouka (15 g), pokud je oves, pak je třeba udržet masku déle;
 • Vaječný protein.

Beat protein, med (je-li příliš tlustý), tát, míchat vše s moukou. Udržujte na kůži kolem očí, dokud nezaschne. No umýt.

Tato maska ​​pomůže vyrovnat se s vynecháním víček (ptóza) a dokonale napne kůži.

Protein může být smíchán s vitaminy rozpustnými v tucích. Pro jednoduchou utahovací masku v jednom proteinu se přidají dvě nebo tři kapky vitaminu E proti stárnutí a stejné množství hydratačního vitaminu A. Beat. Uchovávejte do sucha. Nemůžete takovou masku omývat, ale jednoduše ji vymývejte vatou.

Krém je nejlepší použít nejjednodušší, na bázi gelu.

Zelí

Není to jen zdroj vitamínu C, ale také skvělý nástroj pro křehkou pokožku očních víček. Rozjasňuje, tóny, dodává vitamíny a vyhlazuje. K přípravě vezmeme kysané zelí a zabalíme do tenké plsti, naneste ploché koláče aplikované na oči po dobu 15 minut a jen relaxujte. Používáme každé dva dny.

Efekt je patrný doslova hned, ale pro dosažení stabilních výsledků proveďte deset takovýchto postupů. Nejlepší je to udělat ve tmě. Mohou být také užitečné kale s mořem stopových prvků. Laminaria mele a přidají se buď 20 ml mléka, nebo jen minerální voda. Mějte na očích od třetiny hodiny do poloviny.

Vitamin Bomb

K přípravě osvěžující a vyhlazující masky dobře promíchejte čerstvé meruňky a přidejte kyselou smetanu (5g). Mimochodem, vhodný, a tvaroh, a rostlinný olej. Udržujte třetinu hodiny.

Dobrá antioxidační vitaminová maska ​​může také pocházet z kiwi a tvarohu. Vyrábíme a používáme podobně meruňky.

Dělat masky na vrásky kolem očí, nezapomeňte, že kůže je zde velmi jemná, takže reakce na experimenty může být nejvíce nečekané. Používáme tedy pouze nejbezpečnější a nejčerstvější produkty.

Chcete-li zvýšit účinek, nezapomeňte se dostat dostatek spánku, jíst správně a nezneužívají nikotin a ethanol.

http://dieta.lechenie-morshchiny.ru/maski/aspirin-ot-otekov/

Edém po alkoholu. Proč se zvětšujeme s kocovinou

Proč bobtnáš po pití?

Alkohol způsobuje nesprávnou redistribuci tekutiny v těle. Je to proto, že molekuly alkoholu z krevního oběhu pronikají buněčnými membránami do měkkých tkání, přičemž každá molekula alkoholu za ní táhne několik molekul vody. Voda se tedy hromadí ve tkáních a vytváří edém.

Zároveň tekutina přirozeně opouští tělo a snižuje objem cirkulující krve. Proto se člověk s kocovinou cítí žíznivě a sucho v ústech, i když neexistuje dehydratace jako taková: v těle je dokonce příliš mnoho tekutiny, ale všechno se nahromadilo ve tkáních a nemůže se rychle vrátit do krevního oběhu.

Jak odstranit otok po alkoholu

Chcete-li obnovit normální rovnováhu tekutin v těle, musíte odstranit z tkání (a pak z těla) přebytečnou tekutinu se škodlivými látkami, stejně jako pít sladkou vodu a doplnit objem krve v cévách.

Pokud jste jen pít vodu, pak většina z toho bude okamžitě jít ven, a budete muset pít po velmi dlouhou dobu. Proto stojí za to pít sklenku okurky nebo zelí okurky před vodou (to je okurka, ne marináda) - účinnost této populární metody odstranění kocoviny je také potvrzena moderní medicínou, protože nálev doplňuje nedostatek solí elektrolytů, které pomáhají udržovat normální tělesnou tekutinu. Nyní můžete bezpečně otpaivatsya vody ve velkém množství, a to bude rychle vést vás zpět do normálu.

Pokud nemáte na ruce solanku, místo obvyklé vody, lékaři doporučují pití minerální vody s kocovinou: obsahuje užitečné minerály, vstupuje do krve mnohem rychleji, pomáhá žaludku a střeva pracovat. Nejlepší je pít minerální vodu s hydrogenuhličitanem (např. "Essentuki" nebo "Borjomi"): obnoví také acidobazickou rovnováhu, která se po zavěšení přesune na kyselou stranu.

Správné pití v kocovině odstraní přebytečnou tekutinu z měkké tkáně a odstraní otok. A pak zcela odstraní tuto tekutinu z těla se zbytky škodlivých látek, které se nahromadily od včerejšího večera. Výsledkem je, že tělo je očištěno - a cítíte se mnohem lépe, protože příznaky kocoviny opravdu zmizí a nejsou maskovány léky proti bolesti a tonickými přípravky.

Nesprávná redistribuce tělních tekutin je také částečně zodpovědná za bolest hlavy s kocovinou. Mnoho měkkých tkání v těle proudí kolem, včetně mozkové membrány. Začíná mechanicky tlačit na nervy, a to je jedna z příčin bolesti hlavy s kocovinou. Z jiných důvodů a jak se vypořádat s kocovinou bolestí hlavy, přečtěte si samostatný článek.

Přečtěte si také článek o tom, jak se účinně zbavit jiných standardních příznaků kocoviny, a pokud se objeví nějaké nebezpečné příznaky, měli byste okamžitě zavolat lékaře.

Co tak neučinit, aby nedošlo k nabobtnání s kocovinou ještě silnější

Může se zdát, že únik z otoků se projeví předem, po pitné vodě od večera před kocovinou. Tato verze je chybná: voda opitá od večera nebude užitečná pro příčinu, ale pouze posílí ranní edém. Otpaivatsya dává smysl pouze tehdy, když již došlo k opici.

Ze všech alkoholických nápojů vzniká nejsilnější edém. Důvod je stejný: pivo je obvykle opilé ve velkém množství, to znamená, že hodně tekutiny vstupuje do těla spolu s alkoholem. To vede ke vzniku silného edému.

Jaké nápoje pomáhají

Pití kocoviny je nejen užitečná voda a minerální voda. Lékaři také doporučují pití kocoviny z tohoto seznamu:

Všechny tyto nápoje působí odlišně - ale jsou podobné v tom, že mají močopudný účinek, který pomáhá zmírňovat otoky, odstraňovat škodlivé látky z těla a zlepšovat celkové zdraví. Kromě toho, dogrose infuze, infuze horského popela a nealkoholické pivo obsahují vitamíny, které tělo potřebuje pro kocovinu.

Káva, čaj a kakao probouzejí mozek a stimulují nervový systém, zvyšují účinnost. Kyselé mléčné nápoje obsahují mnoho vitamínů a minerálů, zlepšují výkonnost gastrointestinálního traktu a obnovují sílu. Vývar z ovesných vloček obsahuje vitamíny, normalizuje krevní tlak a obnovuje mozek.

Nealkoholické energetické nápoje nejenže vrátí kocovinu. Pokud kompozice obsahuje extrakt z guarany, pak v tomto případě působí jako látka podobná amfetaminu, která vylučuje přebytečnou tekutinu z oteklých tkání a přispívá tak k řádnému redistribuci tekutiny v těle. A bez otoku a hlavy se tak moc nebolí a celé tělo se rychle zbaví jedů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud pijete zvýšený krevní tlak o více než 10%, nemůžete pít energetické nápoje s kocovinou. A nepijte více než dvě plechovky 0,25 litru na kocovinu: pravidelný přebytek dávek energetických nápojů vede k závislosti.

Postupy a léky pro otok po alkoholu

Následující postupy, které zlepšují metabolismus a krevní oběh, také přispívají k odstranění otoků a detoxikace organismu:

 • koupel (pokud nejsou žádné srdeční problémy)
 • sprcha (pokud nejsou žádné srdeční problémy)
 • solná lázeň
 • zvracení (lze vyvolat speciálně pro rychlou úlevu)
 • krátké, ale intenzivní cvičení (není povoleno pro problémy se srdcem, stejně jako po tvrdém pití)

Kromě toho existují léky, které pomáhají s kocovinou k odstranění otoků a snížení bolesti hlavy: to je aspirin, veroshpiron a magnézie. Pod vlivem alkoholu se erytrocyty v naší krvi spojují v mikrobunkách, což způsobuje otok a bolest hlavy. Aspirin (kyselina acetylsalicylová) rozkládá otevřené sraženiny a uvolňuje červené krvinky. Nicméně, aspirin není kategoricky kombinován s alkoholem, a to může být přijata nejdříve 6 hodin po posledním opilém sklenici.

Veroshpiron (spironolakton) - diuretikum, které podporuje správné redistribuci tekutiny v těle. Když kocovina veroshpiron by měl být užíván v obvyklé terapeutické dávce: 1 krát denně, 200 mg. Vezměte tolik dní, kolik chlast trval, plus ještě jeden den.

Magnesia (síran hořečnatý) kompenzuje nedostatek hořčíku, který je obvyklý pro stav kocoviny - a tak vám ušetří mnoho nepříjemných příznaků kocoviny: snižuje otok a bolesti hlavy, zlepšuje srdce a nervový systém, snižuje zatížení jater, zmírňuje úzkost a obnovuje sílu.

Některé značkové léky proti drogám také účinně eliminují edém: například DrinkOFF, Alka-Seltzer, Alka-prim, Morning Care.

Co dělat, když je váha přidána s kocovinou

Edém z kocoviny může vést k znatelnému přírůstku hmotnosti. To se děje proto, že se v mezibuněčných prostorech hromadí příliš mnoho tekutiny. Nadměrné pití a užívání diuretik bude řídit přebytečnou tekutinu z těla a hmotnost se vrátí do normálu.

Co když po pocení alkoholu a svědění končetin

Pokud jsou ruce a nohy ráno po alkoholu nejen oteklé, ale také svědivé, pak je to s největší pravděpodobností alergická reakce. Pokud máte alergii pouze na některé konkrétní alkoholické nápoje (víno, pivo), pak to bude stačit, aby se z nich zdržet jen proto, aby se zabránilo nepříjemným následkům. Máte-li alergickou reakci na samotný alkohol (i na čistou vodku) - pak se snažte začít nepít alkohol za rok. V průběhu času mohou příznaky zmizet.

Jak se zbavit otoků po záchvatu

Po nadměrném pití musíte také pít co nejvíce tekutiny: čím více se tělo zbaví nahromaděných škodlivin, tím lépe. Současně, aby se urychlil proces čištění těla, musíte užívat diuretika: diacarb, glycerin, triampur. Lasix (furosemid) byste měl (a) užívat pouze po konzultaci s lékařem, protože má mnoho kontraindikací a nežádoucích vedlejších účinků.

Proč se potíte dlouho po záchvatu

Pokud po delším užívání alkoholu nechtějí edémy dlouhodobě projít, je jediným způsobem, jak se jich zbavit, úplné odmítnutí alkoholu a fyzické aktivity. V některých případech může trvat několik měsíců. Fyzická aktivita je nezbytná pro zlepšení metabolismu a odstranění zadržené tekutiny z měkkých tkání vašeho těla.

Konvenční edém hladu je samozřejmě nepříjemný, ale ne nebezpečný. Přečtěte si článek o tom, jak rozlišovat banální symptomy hungoverů, které samy projdou během dne, od známek smrtelných nemocí, které se mohou vyskytnout na pozadí kocoviny a které je obtížné rozeznat v důsledku všeobecné ranní nevolnosti. Po tomto článku budete přesně vědět, kdy byste neměli čekat, možná to bude, ale měli byste okamžitě zavolat sanitku.

Tento článek byl naposledy aktualizován: 2018-12-03

Nenašli jste to, co jste hledali?

Zkuste hledat.

Průvodce zdarma znalostí

Přihlásit se k odběru newsletteru. Řekneme vám, jak pít a jíst, aby nedošlo k poškození zdraví. Špičkové tipy z webu odborníků, kteří čtou více než 200.000 lidí každý měsíc. Přestaňte pokazit zdraví a připojte se!

http://pohmelje.ru/oteki-posle-alkogolya/

Použití dekongestantů

Někdy se stává, že se obličej, ruce nebo nohy v dopoledních hodinách zvětšují a k odstranění tohoto problému budou zapotřebí léky proti edému. Edém je soubor přebytečné tekutiny v tkáních.

Opuch může být způsoben řadou důvodů:

 • onemocnění kardiovaskulárního systému;
 • narušení močového systému;
 • nadměrný příjem soli a vody;
 • těhotenství;
 • infekční onemocnění;
 • užívání aspirinu, steroidů a léků, které rozšiřují cévy.

Příčinu edému lze identifikovat pouze lékařem, proto není možné léky samy předepsat a předepsat léky, které jim pomohou v boji s nimi.

Klasifikace fondů

Nejčastěji, když edém předepisoval diuretika (diuretika), která velmi rychle dávají pozitivní výsledek, ale měla by být užívána pouze podle doporučení lékaře, protože tyto léky snižují hladinu draslíku v těle, což může nepříznivě ovlivnit stav myokardu. Diuretika se také často používají v případě různých intoxikací k rychlému očištění těla nebo v případech, kdy mají pacienti narušený metabolismus vody v těle.

Pokud pacienti trpí arteriální hypertenzí, pak mohou být předepsány pilulky, které zmírňují cévní otoky, čímž se zvyšuje jejich průchodnost, zlepšuje průtok krve a snižuje zatížení srdečního svalu.

Diuretika lze předepisovat nejen v případě vnějšího, ale i vnitřního edému (úpadku) při onemocněních srdce, ledvin, jater, štítné žlázy.

Tablety, odstraňující opuch, jsou rozděleny do několika skupin:

 1. Osmotická diuretika jsou navržena tak, aby zvyšovala osmotický tlak a odstraňovala přebytečnou tekutinu z měkkých tkání. Jmenován edémem mozku, glaukomem, těžkou intoxikací. Silně kontraindikován při selhání ledvin a srdce.
 2. Léčiva šetřící draslík pomáhají vyhnout se nedostatku draslíku v těle při užívání diuretik. Určeno pro pacienty se srdečním selháním. Nejčastěji se předepisuje Veroshpiron, který pomáhá s ascites, srdečním selháním a edémem způsobeným cirhózou.
 3. Saluretika odstraňují sodík a draslík, rychle uvolňují opuch a snižují zátěž myokardu. Jmenován v případě hypertenze, srdečního selhání. Nejoblíbenějším saluretikem je furosemid (analogy Furon, Lasix, atd.), Který začíná působit do 20 minut po podání.

Pokud se nohy oteknou, pak jsou nejčastěji předepisovány dekongestanty, které jsou dostupné v každé lékárně. Dokázali svou účinnost: Essaven Gel, který pomáhá při křečových žilách, únavě nohou a poruchách oběhu; Heparinová mast - odstraňuje zánět stěn krevních cév, které se nacházejí v blízkosti kůže, a také eliminuje blokování žil; Venitan obsahuje semena kaštanu, který pomáhá posilovat stěny kapilár a normalizovat krevní oběh; Lioton - pomáhá s modřinami, hematomy, tromboflebitidy, křečovými žilami.

Lidové metody, jak se zbavit edému

Kromě léků doma, aplikované a tradiční metody pro odstranění otoků. Chcete-li zmírnit únavu a otok nohou, můžete udělat chladnou solnou lázeň, která pomáhá uvolnit a odstranit svalové napětí. Pokud se víčka a obličej otočí, pak ráno se doporučuje otřít kůži kostkami ledu na vývaru chrpy, šalvěje, řebříčku, máty, heřmánku. Pro otok rukou a nohou pomůže koupel s přídavkem heřmánku, přesličky a šalvěje.

K odstranění otoků nosohltanu při infekčních onemocněních budete muset provést průběh inhalace. V tomto případě je anti-edémová inhalace nejúčinnějším, nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem odstranění edému a prevence výskytu rýmy, faryngitidy, bronchitidy nebo alespoň zmírnění stavu v případě jejich výskytu. Inhalace jsou mokré, suché, vlhké, olejové, parní. Směs bylin pro antimydózní inhalaci by měla být složena z rostlinných složek, propolisu, medu, minerální vody a dalších prostředků, které jsou vybírány individuálně.

Jedním z nejúčinnějších způsobů zmírnění zánětu dýchacích cest a nosních dutin je inhalace mořskou solí (dokonale uvolňuje otoky nosních dutin), infuze řebříku, althea, listy vlašských ořechů (odstraňuje otok obličeje a zmírňuje kašel) a výtažky z eukalyptových listů (dobře tóny krevních cév, odstraňuje otok, bojuje s různými infekcemi).

Opuch v oblasti obličeje, paží a nohou může být spojen s jídelníčky a vnitřními vážnými chorobami, proto se při pravidelném výskytu tohoto problému člověk nemůže léčit sám, ale je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

http://otekhelp.ru/sredstva/protivootechnye-preparaty.html

Více Článků O Křečových Žil

Hlavní komplikací křečových žil jsou trofické vředy, které vznikají v důsledku zhoršené mikrocirkulace.Pro léčbu poruch oběhového systému pomocí angioprotektorů, které kontrolují činnost srdce a cév.